اعضای هیات تحریریه

حضور و همراهیِ اساتید فرهیخته یقیناً سبب توسعه مندی و تعالی فردی و گروهی می باشد.

مجموعه آموزشی فصلنامه منابع وسرمایه انسانی این افتخار را دارد که همچون قبل، جایگاه ارزشمند شاگردی را محضر اساتید نخبه هیئت علمی ادامه دهد.

لذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن اعتماد و استادمنشی بزرگواران، استدعا دارم مشمول عنایت بزرگواران قرارگیریم تا همچنان از تدابیر و ارائه طریق های اثرگذار بهره ببریم.

مدیر مسئول

دکتر امیر جبلی

رفتار سازمانی ومدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

amir.jebelli61ut.ac.ir


https://civilica.com/p/103255

جانشین مدیرمسئول

دکتر سمیه صائب نیا

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی نوین ، اردبیل،ایران

civilica.com/p/81824/
s.saebniyagmail.com

سردبیر

دکتر متینه مقدم

مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام ور، تهران، ایران

matineh_moghaddamyahoo.com
0000-0001-9737-9552

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

مدیریت بازرگانی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

dehdashtishahrokhatu.ac.ir

دکترعلی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد تمام دانشگاه امام حسین(ع)

hrm_ihuyahoo.com

دکتر احمد سرداری

مدیریت اجرایی دانشیار دانشگاه شاهد

1338sardarigmail.com

دکتر عباسعلی حاج کریمی

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

a-hajikarimisbu.ac.ir

دکترمحمدرضا کریمی علویجه

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mr.karimiatu.ac.ir

دکتر عباس چهاردولی

مدیریت راهبردی دانشیار دانشگاه دفاع ملی

civilica.com/p/9359
tvm_abbasyahoo.com

دکتر مهدی حمزه پور

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

m.hamzehpourisu.ac.ir

دکتر وحید آرائی

سیاستگذاری عمومی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

vah.araeiiauctb.ac.ir

دکتر علی داوری

کارآفرینی کسب وکار جدید استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ali_davariut.ac.ir

دکتر محمدرضا پورعابدی

مدیریت منابع انسانی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

pourabedyacecr.ac.ir

دکتر علیرضاکوشکی جهرمی

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

koushkieatu.ac.ir

دکتر نادر شیخ الاسلامی کندلوسی

مدیریت بازرگانی استادیار و مدیرگروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

n_sheikholeslamiiau-tnb.ac.ir

دکتر محمدامین ترابی

مدیریت بازرگانی استادیار،گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، ایران

matorabiut.ac.ir

دکتر امیر جبلی

رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی، رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

civilica.com/p/103255
amir.jebelli61ut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر آذر صائمیان

مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی رئیس اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی کشور

dr.saemiangmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

الهام صابری( دانشگاه هیروشیمای ژاپن)

مدیریت آموزشی. دانشگاه هیروشیمای ژاپن دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه هیروشیمای ژاپن

mangetsu1064yahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر حسن فایضی

رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران مدیر اجرایی

hasanfayezi47gmail.com

مشاور

دکتر سید محمد احمدی

علوم سیاسی. تهیه کننده برنامه های علمی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

ali9002123gmail.com

سردبیر اجرایی

دکتر حسین نیاوند

مدیریت مالی.گرایش ریسک مالی مدیر کمیته راهبردی دانشگاه ملی

niavanddgmail.com

کارشناس نشریه

سیما عبدی

جامعه شناسی کارشناس نشریه و امور پژوهشی

simaabdi1221gmail.com

دبیر همکار

حسین ایگدر

مدیریت کسب وکار دانشجوی DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

hosseinigdergmail.com