دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، خرداد 1401 (سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401) 
بررسی نقش منابع انسانی خانواده و ارتباط آن با بروز اختالالت یادگیری در کودک

صفحه 393-372

فرزانه شیرانی؛ پروانه شیرانی؛ زهرا صمیمی سهرفیروزانی؛ فاطمه صمدی کله مسیحی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پائیز 1401
سال2،دوره2،شماره2، تابستان 1401
سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401