بررسی نقش بازخورد اطلاعات در رفتار مصرف‌کنندگان صنعت بیمه (مورد مطالعه: کلیه نمایندگی های بیمه ایران شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند صندوق تامین خسارت های بدنی جمهوری اسلامی ایران، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

2 کارمند بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

رفتار مصرف کننده می تواند به طور گسترده ای به عنوان تصمیم گیری و اقداماتی که بر خرید مصرف کننده تاثیر می گذارد، تعریف شود. شناخت نقش بازخورد اطلاعات در رفتار مصرف‌کنندگان به شرکت ها و سازمان‌ها کمک می کند تا راهکارهای بازاریابی خود را بهبود بخشند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش بازخورد اطلاعات در رفتار مصرف‌کنندگان صنعت بیمه است. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، همبستگی می‌باشد و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق موردنظر میدانی می‌باشد.. جامعه آماری شامل تمامی مشتریان صنعت بیمه ایران در شهر تهران می باشد. که تعداد آنها نامحدود می باشد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر تعیین گردید و افراد نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL8.8و از طریق معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازخورد اطلاعات بر ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ صنعت بیمه تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات