مدل شایستگی رهبران کسب وکاربا هدف پایداری در عصر تحول دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شرکت فناپ زیرساخت (گروه مالی پاسارگاد)

چکیده

کسب و کارها با دو چالش پایداری و تحولات دیجیتال مواجه هستند. یکی از بخش‌های مهم کسب و کارها، حوزه مهم منابع انسانی بوده، چرا که انسان هم عامل توسعه و هم هدف توسعه می‌باشد. از طرفی دیگر سازمان‌ها علاوه بر چالش اقتصادی با چالش‌های دیگری همچون چالش زیست‌محیطی و چالش اجتماعی نیز درگیر می‌باشند و موضوع توسعه پایدار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لذا یکی از مهمترین عوامل تحقق استراتژی پایداری در کسب و کار‌ها، موضوع مدیریت منابع‌انسانی پایدار در عصر تحول دیجیتال می‌باشد. در این تحقیق تاثیری‌گذاری تکنولوژی‌های دیجیتال در مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت فناپ زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش بصورت آمیخته کیفی و کمی بوده، که ابتدا به کمک روش فراترکیب و با بررسی سیستماتیک مقالات منتخب معتبر فارسی و انگلیسی بوده و ابعاد نهایی آن در سه حوزه تکنولوژی‌های دیجیتال، مدیریت منابع انسانی دیجیتال و مدیریت منابع انسانی پایدار استخراج گردیده و سپس به کمک روش کمی سکا و با نظر خبرگان شرکت فناپ زیرساخت در دو مرحله شامل بررسی تاثیر تکنولوژی‌های دیجیتال بر مدیریت منابع انسانی با رویکردی پایداری، وزن‌دهی شده و سپس تاثیر نتیجه حاصل از این مرحله را بر پایداری کسب و کار وزن‌دهی نموده است. نتایج نشان می‌دهد که توجه به سلامت کارکنان و مدیریت استعدادها مهمترین موضوعات حوزه مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت فناپ زیرساخت بوده و نقش مهمی در تحقق چشم انداز آن دارد. همچنین بیشتری تاثیر پذیری آن در بعد پایداری زیست محیطی سازمان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات