عارضه یابی رفتاری درکارکنان (مورد مطالعه بهزیستی استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکاه علمی کاربردی -مرکز خدمات بهزیستی و اداره کار

چکیده

.پژوهش حاضر با هدف عارضه یابی رفتاری کارکنان بهزیستی استان خوزستان انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی می‌باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و پیشینه‌های پژوهش به بررسی هدف پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رفتار کارکنان در محیط کار سازمانی می تواند بر عملکرد تاثیر منفی بگذارد، شامل عواملی همچون فشار روانی و استرس های ناشی از کار ، عدم تخصص کارکنان و نداشتن انگیزه،عدم رضایت فرد از زندگی ، نداشتن رضایت شغلی و نداشتن رفتار شهروندی مناسب می باشد. یکی از مهمترین چالش‌های مدیران عصر حاضر در سازمان‌ها،عدم استفاده کافی از منابع فکری،توان ذهنی و ظرفیت‌های بالقوه منابع انسانی است بنابراین مدیران سازمان با کمک گرفتن از توانمندسازی نیروی انسانی ، باعث می‌شوند که توان و انگیزه‌ی آن‌ها بالاتر رود و منجر به تولید بیشتر و کیفی‌تر شود و این مسیر، هم سازمان، کارکنان و هم مشتریان و در کل، جامعه و کشور را بهره‌ور و راضی می‌کند(پنگ و همکاران ، 2022).

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 آذر 1401