رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با نقش میانجی برنامه ریزی درسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده

هدف: مطالعه و بررسی دانش و مدیریت دانش و همچنین تاثیر آموزش بر منابع انسانی و اثرگذاری آن بر توانمندسازی کارکنان و در نهایت تبدیل آن به سرمایه اجتماعی که مسبب سرمایه اجتماعی می‌تواند بر کیفیت کارایی ، هماهنگی و تسریع در اثربخشی و در نهایت بر عملکرد فردی و بین فردی تاثیر مطلوب گذاشته و منجر به تعاملات مبتنی بر اعتماد و اجتماعی سازی مطلوبی باشد. معنی و مفهوم سرمایه اجتماعی در برنامه های درسی نظام آموزشی که از مولفه های آمایش آموزشی نیز می باشد می تواند به توسعه ی کارکردهای نظام آموزشی منجرشود که این مهم به عنوان برنامه درسی پنهان، از اهمیت ویژه ا ی برخوردار

روش‌شناسی: این مطالعه حسب هدف، کاربردی و حسب نوع تحقیق، توصیفی و از ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای (جستجوی اسناد و مقاله‌ها) و حسب ماهیت داده ها از نوع کیفی و حسب رویکرد، رویکرد خردگرایانه می باشد.

کلیدواژه‌ها