بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر رفتار مصرف‌کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یکی از مواردی است که امروزه موردتوجه سازمان‌ها شرکت‌های مختلف قرارگرفته است، در این پژوهش به بررسی رابطه این دو مفهوم پرداخته‌شده است تا میزان تأثیرگذاری مسئولیت اجتماعی بر روی رفتار مصرف‌کنندگان موردبررسی قرار می‌گیرد، جامعه موردبررسی نیز مشتریان بانک ملت در شهر اصفهان بود که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری نامحدود است از حجم جامعه آماری نامحدود کوکران که به تعداد ۳۸۵ نفر بود استفاده شد و با استفاده زا روش نمونه‌گیری تصادفی ساده نیز پرسشنامه‌ای برای مسئولیت اجتماعی با تعداد ۲۱ گویه و چهار زیر شاخص مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی و مسئولیت اخلاقی و مسئولیت بشردوستانه از پرسشنامه کارول (۱۹۹۸) و پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف‌کننده آیزون و فشبن (۲۰۰۳) استفاده شد. این پرسشنامه‌ دارایی ۱۴ سؤال و ۳ زیرمقیاس یا بُعد (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده ) است. با استفاده از نرم‌افزار smart pls و آزمون آماری تکنیک مربعات جزئی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد که نتایج نشان‌دهنده این امر بود که روابط بین زیر شاخص مسئولیت اجتماعی و رفتار مصرف‌کنندگان معنی‌دار و مثبت است و رعایت مسئولیت اجتماعی از طرف کارکنان بانک ملت توانسته است بر روی رفتار مصرف‌کنندگان تأثیر مثبتی را بگذارند و نتایج نیز نشان داد که مسئولیت اجتماعی در حدود ۸۰ درصد از رفتار مصرف‌کننده را می‌تواند پیش‌بینی کند و میزان برازش مدل مفهومی پژوهش نیز با میزان ۴۲% نشان داد که برازش این مدل بسیار قوی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات