بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش تعدیل کننده فرصت رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

درسال‌های اخیر، در ادبیات مالی، توجه روز افزونی به سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها شده است. این علاقه و توجه، ناشی از این واقعیت است که شرکت‌ها، مقادیر با اهمیتی از وجه نقد را در ترازنامه خود نگهداری می‌کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر نگهداشت وجه نقد با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده فرصت رشد می‌باشد. این پژوهش دارای سه فرضیه می‌باشد. نمونه مورد استفاده در برگیرنده اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1398 می‌باشد. این اطلاعات از صورت‌های مالی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی همچون نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده‌اند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات پس رویدادی بوده که براساس تجزیه و تحلیل داده‌های مشاهده شده، انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد بیش اطمینانی مدیریت بر نگهداشت وجوه نقد تأثیر معناداری ندارد و فرصت رشد نقش تعدیل کننده بر تأثیرگذاری بیش اطمینانی مدیران بر نگهداشت وجوه نقد ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات