بهینه کاوی فرآیند آموزش در سازمانها

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 179-162

اکرم حمیدی نصرآباد


پدیدارشناسی تجربة کارکنان در لحظات مواجهه با حقیقت

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 206-189

آرین قلی پور؛ ندا دهقانی


ارتباط هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکنان شرکت پترو نیرو صبا

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 270-248

عمران بائوج خوشامیان؛ مینا نعیمی؛ میترا صدوقی


صفات شخصیتی و هویت کارگزار بورس در نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 18-1

رضا احمدی ترکمانی؛ صبا جمالی


مدیریت دولتی نوین؛ چیستی و چرایی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 36-19

جعفر بیک زاد؛ فائضه مختاری


کارکنان دانشی و بهره وری در بخش دولتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 51-37

جعفر بیک زاد؛ حبیب مرادی


ارزیابی و مقایسه رضایتمندی شغلی کارمندان بخش دولتی و خصوصی در شهر تهران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-52

عماد بیرانوند؛ حسن فراتی؛ سمیه دهقانی


ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 168-155

ابوذر کوهستانی تکامجانی؛ سید محمد سید حسینی؛ محمد علی افشار کاظمی


مطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 191-169

آرزو بابایی؛ فاطمه دکامینی؛ محمد احسانی فر؛ سینا شالی بیگ


ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک بهینه کاوی (Benchmarking) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 205-192

ابوذر کوهستانی تکامجانی؛ سید محمد سید حسینی؛ محمد علی افشار کاظمی