دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

بررسی نقش تیم های کارآفرینی درحوزه فین تک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

مریم صاحبی؛ آیت اله ممیز؛ کمال سخدری


اثربخشی تعامل کارکنان بر رفتار شهروندی در مراکز آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

لاچین آبلو


مقاله ترویجی

نظریه شناختی اجتماعی بندورا و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

نرگس سروستان


مقاله پژوهشی

عارضه یابی رفتاری درکارکنان (مورد مطالعه بهزیستی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

نرگس سروستان


بررسی اختلالات یادگیری در علوم تربیتی و مدیریت آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

سهیلا دکامین


بررسی و پیش بینی میزان تولیدات علمی حوزه فناوری تصویربرداری کوانتومی ایران نسبت به جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

سید سجاد افسریان


نقش دیپلماسی فناوری در خلق و گسترش همپایی فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1401

سید سجاد افسریان