دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

بررسی نقش تیم های کارآفرینی درحوزه فین تک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

مریم صاحبی؛ آیت اله ممیز؛ کمال سخدری


مقاله ترویجی

نظریه شناختی اجتماعی بندورا و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

نرگس سروستان


مقاله پژوهشی

عارضه یابی رفتاری درکارکنان (مورد مطالعه بهزیستی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

نرگس سروستان


نقش دیپلماسی فناوری در خلق و گسترش همپایی فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1401

سید سجاد افسریان


بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذار داخلی در استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان مراغه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

زینب فهیمی کهق؛ ثریا فرج زاده