موضوعات = مدیریت بازاریابی-بازاریابی( کلیه موضوعات مرتبط با این مجموعه)
صفات شخصیتی و هویت کارگزار بورس در نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 18-1

رضا احمدی ترکمانی؛ صبا جمالی


تاثیر بازاریابی شبکه‌ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 154-132

آرمین رضوانی؛ فاطمه دکامینی؛ ندا صلواتچی