موضوعات = مدیریت تحول- تحول مدیریت-تحول سازمانی
اثربخشی تعامل کارکنان بر رفتار شهروندی در مراکز آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

لاچین آبلو


ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 168-155

ابوذر کوهستانی تکامجانی؛ سید محمد سید حسینی؛ محمد علی افشار کاظمی


ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک بهینه کاوی (Benchmarking) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 205-192

ابوذر کوهستانی تکامجانی؛ سید محمد سید حسینی؛ محمد علی افشار کاظمی