موضوعات = رفتار سازمانی ( کلیه موضوعات مرتبط)
نظریه شناختی اجتماعی بندورا و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

نرگس سروستان


عارضه یابی رفتاری درکارکنان (مورد مطالعه بهزیستی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

نرگس سروستان


مدیریت مغالطه تفسیر منفعت طلبانه در سازمان ها

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 65-40

زهرا محمدپور؛ مصطفی سپاهیان کجوری؛ مجید نژاد مقدم


بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 134-107

زهرا محمدپور؛ نرگس علیخانی کوشکک؛ مهدیه کیاکجوری


کارکنان دانشی و بهره وری در بخش دولتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 51-37

جعفر بیک زاد؛ حبیب مرادی


پدیدارشناسی تجربة کارکنان در لحظات مواجهه با حقیقت

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 206-189

آرین قلی پور؛ ندا دهقانی


ارتباط هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکنان شرکت پترو نیرو صبا

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 270-248

عمران بائوج خوشامیان؛ مینا نعیمی؛ میترا صدوقی


تجزیه و تحلیل رفتارمالی نوسانات بازار سرمایه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 32-10

حسین نیاوند؛ فرزانه حقیقت نیا؛ ناصر شمس قارنه