موضوعات = تلاش‌های انسانی( کلیه موضوعات مشابه و مرتبط)
بررسی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 83-104

علی اکبر پیوسته؛ احمد علی مقتدرزاده؛ اکرم اسعدی