کلیدواژه‌ها = مدیریت
بررسی مغالطه ی توسل به زور در سازمانها و چگونگی مدیریت آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 75-48

زهرا محمدپور؛ آیرا لوا؛ مهیار دیوسالار


بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 134-107

زهرا محمدپور؛ نرگس علیخانی کوشکک؛ مهدیه کیاکجوری