کلیدواژه‌ها = شهرداری تهران
ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 168-155

ابوذر کوهستانی تکامجانی؛ سید محمد سید حسینی؛ محمد علی افشار کاظمی