کلیدواژه‌ها = تفسیر منفعت طلبانه
مدیریت مغالطه تفسیر منفعت طلبانه در سازمان ها

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 65-40

زهرا محمدپور؛ مصطفی سپاهیان کجوری؛ مجید نژاد مقدم