کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی : عوامل حیاتی موفقیت
مروری بر عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پروژه‌های ساختمانی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 69-50

بهار جوان مولایی؛ سعید رکوعی