کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی
پدیدارشناسی تجربة کارکنان در لحظات مواجهه با حقیقت

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 206-189

آرین قلی پور؛ ندا دهقانی


اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 74-56

سارا هوشمندی؛ سید ابراهیم هاشم ورزی