کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
بررسی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 83-104

علی اکبر پیوسته؛ احمد علی مقتدرزاده؛ اکرم اسعدی


مطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 191-169

آرزو بابایی؛ فاطمه دکامینی؛ محمد احسانی فر؛ سینا شالی بیگ