کلیدواژه‌ها = بهینه کاوی
ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک بهینه کاوی (Benchmarking) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 205-192

ابوذر کوهستانی تکامجانی؛ سید محمد سید حسینی؛ محمد علی افشار کاظمی


بهینه کاوی فرآیند آموزش در سازمانها

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 179-162

اکرم حمیدی نصرآباد