نویسنده = ثریا فرج زاده
مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 49-32

ثریا فرج زاده؛ صفورا کیوانلو؛ معصومه احمدی؛ مهسا جعفری