نویسنده = بهزاد کرمی خواه
بررسی تاثیر نظریه انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 47-25

زهرا محمدپور؛ بهزاد کرمی خواه؛ احمدرضا قمی اویلی