نویسنده = آرین قلی پور
پدیدارشناسی تجربة کارکنان در لحظات مواجهه با حقیقت

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 206-189

آرین قلی پور؛ ندا دهقانی