نویسنده = حسن فراتی
ارزیابی و مقایسه رضایتمندی شغلی کارمندان بخش دولتی و خصوصی در شهر تهران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-52

عماد بیرانوند؛ حسن فراتی؛ سمیه دهقانی